Learn Taiwanese Online

English To Taiwanese
Welcome 歡迎光臨 (hoan-gêng kong-lîm)
Hello 你好 (lí-hó) - sg / 恁好 (lín-hó) - pl
喂 (ôe) - on phone
Have you eaten? 你食飽未? (lí chia̍h pá bōe/bē)
(Common greeting) 你有食飽無?(lí ū chia̍h pá bô?)
used by a host to a guest to mean 
'Am I making you comfortable? 
Am I fulfilling my duties to you as a host?'
你食飽無 (lí chia̍h pá bô)
Reply: I have eaten ("I am full") (lit. "Are you full?" / "Have you eaten?")
食飽啊 (chia̍h pá ah)
How are you? 你好否? (lí-hó-bò)
(I'm) fine, thanks, and you?
(I'm) not bad, thanks, and you? (我)真好, 多謝, 你呢?
((góa) chin-hó, to-siā, lí ne?)
(我)佅孬, 多謝, 你呢?
((góa) bē-bái/bōe-bái, to-siā, lí ne?)
Long time no see 真久無看你 (chin-kú bô khóaⁿ lí)
誠久無看你 (chîaⁿ-kú bô khóaⁿ lí)
What's your name? 請問,你貴姓?
(chhiáⁿ-mn̄g, lí kùi-sèⁿ?)
你叫啥物名?
My name is ... (lí kiò sáⁿ-mih/síaⁿ-mih miâ?)
我姓 ... (góa sèⁿ ...)
我叫 ... (góa kiò ...)
Where are you from? 你是佗位的人?
(lí sī tó-ūi ê lâng?)
I'm from ... 我是...人
(góa sī ...lâng)
Pleased to meet you 我真歡喜及你熟似 (góa chin hoaⁿ-hí ki̍p lí se̍k-sāi)
Good morning 敖早 (gâu-chá)
Good afternoon 午安 (gō-an)
Good evening 暗安 (àm-an) / 晚安 (àm-an/bóan-an)
Good night 暗安 (àm-an) / 晚安 (bóan-an)
Goodbye 再見 (chài-kiàn)
Good luck 好運 (hó-ūn)
Cheers/Good health! 乾杯! (kan poe/pe!) 呼乾啦! (ho͘ ta là!)
Have a nice day 祝你今仔日真好的日子 (chiok lí kin á ji̍t/li̍t chin hó ê ji̍t chí)
祝你今仔日真好天 (chiok lí kin á ji̍t/li̍t chin hó thiⁿ)
Bon appetit 食福 (chia̍h hok) - Eat well, enjoy good food
食卡飽 (chia̍h kah pá) - Eat till satisfied
食氣 (chia̍h khì) - Eat up
Bon voyage 順行 (sūn-kiâⁿ) / 順風 (sūn-hong)
Do you understand? 你聽有無? (lí thiaⁿ-ū-bô?)
I understand 我聽有 (góa thiaⁿ-ū)
I don't understand 我聽無 (góa thiaⁿ-bô)
I don't know 我毋知影 (góa m̄ chai-iáⁿ) 我毋捌 (góa m̄ pat)
Please speak more slowly 請講佫卡慢 (chhìa kóng kóh khah bān)
Please say that again 請閣講一擺 (chhiáⁿ koh-kóng chi̍t-pái)
Please write it down 請寫起來 (chhìa sía khí lâi)
Do you speak Taiwanese? 你會曉講台語無? (lí ē-hiáu kóng tâi-gí bô)
Yes, a little 會曉, 一屑仔 (ē-hiáu, chi̍t-sut-á)
會曉, 一點仔 (ē-hiáu, chi̍t-tiám-á)
How do you say ...  台語啥物講? (tâi-gí sáⁿ-mih/síaⁿ-mih kóng?)
in Taiwanese?
How much is this? 若多錢?(lōa-chōe/chē chîⁿ)
Sorry 失禮 (sit-lé)
歹勢 (pháiⁿ-sì/phái-sè)
對不起 (tùi-put-khí)
Please 請 (chhiáⁿ)
Thank you 多謝 (to-siā)
感謝 (kám-siā)
Response 撈力 (ló làt)
免客氣 (bián kheh-khì)
熟似 (se̍k-sāi)
Where's the toilet? 便所佇佗位? (piān-so tī tó-ūi?)
This gentleman/lady 這位先生欲請你 (chit-ūi sian-seⁿ/sian- siⁿ/sian-sé beh/boeh chhiáⁿ lì)
will pay for everything 這位女士欲請你 (chit-ūi lí-sū/lú-sū beh/boeh chhiáⁿ lì)
Would you like to 你愛欲和我跳舞無? (lì ài-beh/boeh hām góa thiàu-bú bô?)
dance with me?
I miss you 我真數念你 (góa chin siàu-liām lì)
I love you 我愛你 (góa ài lì)
Get well soon 趕緊恢復 (kóaⁿ kín hoe ho̍k)
Go away! 去! (khì) 走! (cháu!)
Leave me alone! 勿關我! (mài koan góa!)
Help! 救命! (kiù-miā!)
Fire! 火! (hóe/hé!)
Stop! 停! (thêng!)
Call the police! 叫警察! (kiò kéng-chhat)
Merry Christmas 聖誕節快樂 (sèng-tàn-chat/chiat khòai-lo̍k)
and Happy New Year 新年快樂 (sin-nî khòai-lo̍k)
恭喜發財 (kiong-hí hoat-châi)
Happy Easter 復活節快樂 (ho̍k-o̍ah-chat/chiat khòai-lo̍k)
Happy Birthday 生日快樂 (seng/seⁿ-ji̍t khòai-lo̍k)
One language 一種語言永遠無夠
is never enough (chi̍t-chéng gí-giân éng-óan bô-kàu)
My hovercraft 我的氣墊船充滿了鱔魚
is full of eels (góa ê khì-tiām-chûn chhiong-móa liáu sian-hî)

Popular Posts